Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Hipsta
23:00
6737 ed15
23:00
7380 b4ac
Reposted frommyry myry viasectum-sempra sectum-sempra
Hipsta
22:59
2808 e4f6 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaviajero viajero
22:59
Hipsta
22:57
5375 94c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viaOnly2you Only2you
Hipsta
22:56
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
22:56
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viachmiel chmiel
Hipsta
22:56
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viasomeonelikeme someonelikeme
Hipsta
22:55
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viasomeonelikeme someonelikeme
Hipsta
22:55
Hipsta
22:54
5151 29dd
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaziemniaki ziemniaki
22:53
6610 e0cc 500

godstilldontlikeugly:

lindsaychrist:

jollymermaid:

qveenly:

twelve-thirteen-eleven:

Look at her phone omg

The shoes tho

i loved the 90s

cadet kelly premiered in 2002

everyone knows the 90s didn’t end until about 2004

Reposted fromUnpretty Unpretty viasaureus saureus
Hipsta
22:52
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viajoannna joannna
Hipsta
22:52
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasaureus saureus
22:52
6197 af83 500
Hipsta
22:52
1196 de9e 500
jestem chory na sprzeczność.
Reposted fromnumbereight numbereight viamesoute mesoute
Hipsta
22:51
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viasomeonelikeme someonelikeme
22:50
3471 8e4f 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viasomeonelikeme someonelikeme
Hipsta
22:49
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaperfectlyimperfect perfectlyimperfect
Hipsta
22:49
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl