Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

Hipsta
19:14
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viackisback ckisback
Hipsta
19:14
4600 800c 500
Reposted fromaunds aunds viackisback ckisback
Hipsta
19:11
Reposted fromDennkost Dennkost viackisback ckisback
Hipsta
19:11
7898 ff57 500
Reposted fromantichris antichris viagubert gubert
Hipsta
19:10
7589 6d60 500
Reposted fromnutt nutt viaedhell edhell
Hipsta
19:10
Hipsta
19:10
Hipsta
19:09
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
19:09
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Hipsta
19:08
Hipsta
19:07
4453 8955 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viackisback ckisback
Hipsta
19:07
4499 edbe 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viackisback ckisback
Hipsta
19:06
Hipsta
19:04
1651 4088 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viackisback ckisback
Hipsta
19:04
4472 e292 500
Reposted frompiehus piehus viagubert gubert
Hipsta
19:04
1449 2f85 500
Reposted frompunisher punisher viaedhell edhell

November 09 2019

Hipsta
21:15
0136 135b
Reposted fromgrobson grobson viaSzczurek Szczurek
21:14
5540 caf9 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianiiks niiks
Hipsta
21:12
0550 6886 500
Reposted fromantichris antichris viackisback ckisback

November 03 2019

Hipsta
16:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl